Alli Paasikiven Säätiön hallitus myönsi kokouksessaan 24.4.2019 apurahoja seuraaviin väitöskirja- ja post-doc tutkimushankkeisiin:

Eskelinen Niko 21 000 euroa (edistymisraporttien perusteella myös 2. ja 3. vuosi)
Koulupudokkuudelle ja ylisukupolviselle huono-osaisuudelle altistavat ja niiltä suojaavat ei-materiaaliset tekijät (vk)

Julin Essi 5 250 euroa


Lapsiin kohdistuva väkivaltarikostutkinta: vanhempien näkökulma (vk)

Kataja Eeva-Leena 25 000 euroa


The Development of Emotion Processing and Self-Regulation from Infancy until Toddlerhood: Turku, Tampere, Malawi, and South Africa (pd)

Laine Sanna 21 000 euroa


Kokemustutkimus lapsuudessa koetusta henkisestä kaltoinkohtelusta ja myöhemmistä sukupolvien välisistä suhteista (vk)

Nissinen Niina-Maria 21 000 euroa


Sikiöaikana päihteille altistuneiden nuorten ja nuorten aikuisten elämäntilanne, terveys, rikollisuus ja päihteiden käyttö (vk)

Pirskanen Henna 25 000 euroa


Lasten ja nuorten suru perhe- ja läheissuhteissa (pd)

Rissanen Elisa 21 000 euroa

Lasten preventiivisten mielenterveysinterventioiden taloudellinen arviointi – Vanhemmuuden tuki varhaislapsuuden käytöshäiriöissä (vk)

Saarikallio-Torp Miia 21 000 euroa


Kuormittavien perheeseen liittyvien elämäntapahtumien pitkäaikaiset vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin (vk)

Sointu Liina 25 000 euroa 


Varjoja paratiisissa: hoivan tarvitsijaan kohdistuva kaltoinkohtelu omaishoivaajien kertomana (pd)

Väestöntutkimuslaitos / Väestöliitto ry 25 000 euroa


Ikäihmisten parisuhteet ja hyvinvointi - Väestöliiton perhebarometri 2020 (pd)

Westerlund-Cook Saija 21 000 euroa


Myötätunto, toiveikkuus ja resilienssi - lapsena kaltoinkohdellut vanhemmat ylisukupolvisen kierteen katkaisijoina: onnistumisen kokemuksia etsimässä (vk).

Edistymisraporttien perusteella jatkorahoitusta väitöskirjalle myönnettiin seuraaville hakijoille:

Artti Kellokumpu 21 000 euroa

Rosa Korpela 21 000 euroa

Maria Psyridou 21 000 euroa

Katja Tervahartiala 21 000 euroa.

Myöntö yhteensä 315 250 euroa.

Säätiön kehittämis- ja kulttuuriapurahat jaetaan syksyllä 2019.

Edistysmisraportin perusteella myönnettiin syyskokouksessa 8.11.2019 jatkorahoitusta edistysraporttien perusteella seuraavasti:

Outi Alakärppä

Heidi Parviainen

Tiedustelut hakemus@allipaasikivensaatio.com tai puhelimitse 0403587203 (Heikki Hiilamo).

Alli Paasikiven Säätiön vuodelle 2019

myöntämät tutkimusapurahat

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa