Alli Paasikiven Säätiön sr säännöt

hyväksytty 8.11.2019Säätiön nimi on Alli Paasikiven Säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Säätiön tarkoituksena on tukea ja jatkaa sitä yhteiskunnallista työtä, jota säätiön kunniapuheenjohtaja Alli Paasikivi Tasavallan Presidentin puolisona erinomaisella harrastuksella ja sydämen lämmöllä suoritti. Tässä mielessä säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä kotien henkisen ja aineellisen tason kohottamiseksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii varoja ja käyttää niitä apurahoja myöntämällä muun muassa yleisen kansalaiskunnon ja sosiaalisen vastuuntunnon kohottamiseksi, puutteessa elävien kansalaisryhmien elintason ja toimeentulomahdollisuuksien parantamiseksi, asunto-olojen ja asumistason kehittämiseksi, lasten ja nuorison huollon ja ammattikasvatuksen edistämiseksi sekä kotien taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvän tutkimus- ja valistustyön tukemiseksi.


Säätiö on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan ja hankkimaan sekä omistamaan kiinteää omaisuutta.
Säätiön hallitus voi kartuttaa säätiön peruspääomaa harkintansa mukaan, ja vasta sen noustua yli miljoonan euron voi säätiö tästä peruspääoman tuotosta myöntää apurahoja ja käyttää vuosittain korkeintaan 25 % mainitun peruspääoman ylittävästä omaisuudesta ja varoista näiden sääntöjen määräämiin tarkoituksiin.


Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä.
Sääntöjen muuttamisen jälkeen hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi kauimmin hallituksessa viimeksi valituksi tulonsa jälkeen ollutta jäsentä. Jos hallituksen jäsen eroaa tai hänen hallitustyöskentelynsä muusta syystä loppuu kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uuden hallituksen jäsenen vaali toimitetaan hallituksen syyskokouksessa. Sääntöjen muuttamisen jälkeen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen enintään kahdelle toimikaudelle peräkkäin. Uuden hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alussa, jolloin erovuorossa olevan jäsenen toimikausi päättyy.
Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa asiamiehen, rahastonhoitajan ynnä muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän (4) jäsenen ollessa saapuvilla.
Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja äänten mennessä tasan on puheenjohtajan edustama kanta voittava.
Hallitus voi tehtävien toteuttamiseksi perustaa tarkoituksenmukaisia toimikuntia.


Hallituksen jäsenelle voidaan jäsenyydestä määrätä vain kokouspalkkio ynnä matkakulujen korvaus, jotka ovat enintään valtion komiteapalkkion ja säädettyjen matkakorvausten suuruiset. Säätiön asiamiehen ja muiden toimihenkilöiden palkat ja palkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot määrää hallitus.


Säätiötä edustavat puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia myös nimetyille henkilöille.


Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään huhtikuussa, ja käsitellään tällöin seuraavat asiat:
1. Esitetään tilintarkastajien kertomus.
2. Vahvistetaan säätiön vuosikertomus ja tilinpäätös.
3. Päätetään jaettavien apurahojen suuruudesta ja jakotavasta.
4. Ratkaistaan muut kutsussa mainitut asiat.
Hallitus kokoontuu syyskokoukseen ennen kalenterivuoden loppua, ja käsitellään tällöin seuraavat asiat:
1. Toimitetaan hallituksen jäsenen vaali.
2. Toimitetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali.
3. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä. Tilintarkastajien tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymiä tilintarkastajia.
4. Päätetään seuraavan vuoden talousarviosta.
5. Ratkaistaan muut kutsussa mainitut asiat.


Hallituksen tulee myös kokoontua, jos vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta pyytää.
Kokous on kutsuttava koolle kirjeellä tai sähköpostitse vähintään seitsemän päivää ennen sen pitämistä ja kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Jos kaikki kokouksessa läsnä olevat siihen suostuvat, voidaan käsiteltäväksi ottaa kutsussa mainitsematonkin asia.

10§
Asiamies huolehtii säätiön juoksevien asioiden hoidosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Rahastonhoitajan tehtävät määrää säätiön hallitus.

11§
Säätiön tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on toimitettava tilintarkastajalle ennen helmikuun loppua, ja tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 15. päivää.
Jäljennös tilinpäätöksestä, joka sisältää vuosikertomuksen, sekä tilintarkastajien lausunnosta on ennen toukokuun loppua lähetettävä Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12§
Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat siirretään Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle.

13§
Muissa kohdissa noudatetaan säätiölain määräyksiä.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa
Apurahat 2019 Hae apurahaa Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Alli Paasikiven säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 HELSINKI

Y-tunnus: 05924149
Puh: +35896980750

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Alli Paasikiven säätiö:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.